Nepravidelné slovesá

Nepravidelné anglické slovesá:

Infinitive Past tence Past participle Preklad  
be was/were been byť
become became become stať sa
begin began begun začať
break broke broken porušiť, zlomiť
bring brought brought priniesť
build built built postaviť
burn burnt burnt horieť
buy bought bought kúpiť
catch caught caught stihnúť
choose chose chosen vybrať si
come came come prísť
cost cost cost stáť
cut cut cut krájať
do did done robiť
draw drew drawn ťahať
drink drank drunk,drunken piť
drive drove driven jazdiť
eat ate eaten jesť
fall fell fallen padať
feed fed fed kŕmiť
feel felt felt cítiť
fight fought fought bojovať
find found found hladať
fly flew flown letieť
fly fled fled utekať
forget forgot forgotten zabudnúť
get got got dostať
give gave given dať
go went gone ísť
grow grew grown rásť
hang hung hung zavesiť
have had had mať
hear heard heard počuť
hide hid hidden skryť
hit hit hit udrieť
hold held held držať
hurt hurt hurt zraniť
keep kept kept dodržiavať
know knew known vedieť
learn learnt learnt učiť
leave left left nechať, opustiť
lend lent lent požičať
let let let nechať
light lit lit rozsvietiť
lose lost lost stratiť
make made made vyrábať
mean meant meant mieniť
meet met met stretnúť
pay paid paid platiť
put put put dať
read read read čítať
ride rid rid jazdiť
ring rang rung zvoniť
rise rose risen stúpať
run ran run bežať
say said said hovoriť
see saw seen vidieť
sell sold sold predať
send sent sent poslať
set set set postaviť, nastavť
shine shone shone lesknúť sa
shoot shot shot strielať
show showed shown ukázať
sing sang sung spievať
sit sat sat sedieť
sleep slept slept spať
smell smelt smelt zapáchať
speak spoke spoken rozprávať
spell spelt spelt hláskovať
stand stood stood stáť
steal stole stolen ukradnúť
swim swam swum plávať
take took taken zobrať
teach taught taught učiť
tell told told povedať
think thought thought myslieť
throw threw thrown hádzať
understand understood understood rozumieť
wake woke woken zobudiť sa
win won won zvíťaziť
write wrote written písať

Uverejnené: 20.05.2009 22:16
(JR)

Kategórie: Angličtina

Tagy: nepravidelné slovesá

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Ďalší článok »
« Predchádzajúci článok

Pred tým, než napíšete komentár, skúste porozmýšľať, akú bude mať pre čitateľov informačnú hodnotu. Nekonštruktívne komentáre budú bez upozornenia zmazané. Môžete písať kritické komentáre, snažte sa mi ale oponovať a vyjadrovať svoj názor vecne. Komentáre typu 'hlúpy článok', 'venuj sa niečomu serióznemu', 'cool článok', 'veľmi si mi pomohol' a pod. mi skúste písať radšej na Facebook, kde si to rád prečítam ;-)

RSS  Komentáre

Žiadne komentáre. Môžete nejaký napísať.

Komentáre sú uzavreté.

Články publikované v rovnakej kategórii:

Upozornenie: Tento blog píšem hlavne pre vlastné potreby. Zaznamenávam v ňom pre mňa zaujímavé informácie, udalosti a píšem k nim vlastné názory. Informácie zverejnené v tomto blogu sú teda častokrát mojim vysokosubjektívnym názorom. Rovnako tu môžu byť, napriek mojej snahe, zverejnené dezinformácie, prípadne jednostranné názory. Vezmite to prosím pri čítaní tohto blogu do úvahy. Ďakujem za pochopenie.... :-)

Kategórie:

Ing. Jozef Rusňák
Jozef Rusňák
Programátor a webdizajnér.
Tvorí súčasť vývojárskej skupiny boberdoo.com americkej spoločnosti boberdoo.com LLC
» Viac informácií

Najnovšie z Twitter:

» viac